Gratis verzending vanaf € 25! Lekker biologisch!

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van Heerlijk waar! 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Artikel 4 - Het aanbod 

Artikel 5 - De overeenkomst 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 9 - De prijs 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 13 - Betaling 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

Artikel 15 - Geschillen 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u als klant gebruik kan maken van uw herroepingsrecht; 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat, ofwel koopt in de webshop, met Heerlijk waar!; 

3. Dag: kalenderdag; 

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u als klant in staat stelt om informatie die aan u persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u als klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Heerlijk waar! georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van Heerlijk waar!  

Heerlijk waar! Deli & co

Huizerweg 47b
1401 GH Bussum 

Telefoonnummer: 035 – 737 0389

Email: [email protected] 

KvK-nummer: 62455893

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Heerlijk waar! en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Heerlijk waar! en u als klant. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. In ieder geval zijn de algemene voorwaarden inzichtelijk op www.heerlijk-waar.nl. 

Artikel 4 - Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u als klant mogelijk te maken. Als Heerlijk waar! gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Heerlijk waar! niet. 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u als klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

o de prijs inclusief belastingen; 

o de eventuele kosten van aflevering; 

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Heerlijk waar! de prijs garandeert; 

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor u als klant te raadplegen is; 

o de manier waarop u als klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

o de gedragscodes waaraan Heerlijk waar! zich heeft onderworpen en de wijze waarop u als klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door u als klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien u als klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Heerlijk waar! onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Heerlijk waar! is bevestigd, kunt u als klant de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Heerlijk waar! passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien u als klant elektronisch kan betalen, zal Heerlijk waar! daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. Heerlijk waar! kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u als klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Heerlijk waar! op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. Heerlijk waar! zal bij het product of dienst aan u als klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u als klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van Heerlijk waar! waar u als klant met klachten terecht kan; 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u als klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Heerlijk waar! deze gegevens al aan u als klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

1. Bij de aankoop van producten heeft u als klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u als klant of een vooraf door u als klant aangewezen en aan Heerlijk waar! bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

2. Tijdens de bedenktijd zal u als klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Heerlijk waar! retourneren, conform de door Heerlijk waar! verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien u als klant gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. 

2. Indien u als klant een bedrag betaald heeft, zal Heerlijk waar! dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. Heerlijk waar! kan het herroepingsrecht van u als klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Heerlijk waar! dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door Heerlijk waar! tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van u als klant; 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d. die snel kunnen bederven of verouderen; 

e. voor losse kranten en tijdschriften; 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van u als klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9 - De prijs 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

1. In afwijking van het vorige lid kan Heerlijk waar! producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Heerlijk waar! geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Heerlijk waar! dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. u als klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

1. Heerlijk waar! staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Heerlijk waar! er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

2. Een door Heerlijk waar!, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die u als klant op grond van de overeenkomst tegenover Heerlijk waar! kan doen gelden. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

1. Heerlijk waar! zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat u als klant aan Heerlijk waar! kenbaar heeft gemaakt. 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Heerlijk waar! geaccepteerde bestellingen zoveel mogelijk binnen drie werkdagen doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u als klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U als klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Heerlijk waar! het bedrag dat u als klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Heerlijk waar! zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Heerlijk waar!. 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Heerlijk waar! tot het moment van bezorging aan u als klant of een vooraf aangewezen en aan Heerlijk waar! bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging 

1. U als klant kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

2. U als klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

3. U kunt de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Heerlijk waar! voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging 

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd waarbij een opzegtermijn van een maand zal gelden conform lid 2. 

5. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode 

Duur 

6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag u als klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 13 - Betaling 

1. Heerlijk waar! levert voornamelijk producten aan consumenten na vooruitbetaling. 

2. Indien is overeengekomen dat u achteraf kunt betalen, dienen de door u als klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat u als klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

3. U als klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Heerlijk waar! te melden. 

4. In geval van wanbetaling heeft Heerlijk waar! behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u als klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

1. Heerlijk waar! beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Heerlijk waar!, nadat u als klant de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Bij Heerlijk waar! ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Heerlijk waar! binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u als klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 15 - Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen Heerlijk waar! en u als klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

1. De producten van Heerlijk waar! zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Heerlijk waar! behoudt zich daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

2. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice. Ook voor overige vragen en of klachten kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via onderstaande gegevens.